നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം ആദ്യം താഴെയുള്ള Whatsapp Share Button Click ചെയ്ത് കൊണ്ട് 5 Whatsapp Group കളിൽ Invite ചെയ്യുകശേഷം താഴെയുള്ള INSTALL PAYTM ബട്ടൺ Click ചെയ്ത് Paytm App install ചെയ്യുക Paytm ൽ Movie Tickets Option ൽ Ticket ൻറെ Copy ലഭിക്കുന്നതാണ്

You have 10 minute and 30 seconds to Complete invite!